Algemene Voorwaarden voor www.TechnicolorCustoms.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.TechnicolorCustoms.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Technicolor Customs.
In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij onze werkzaamheden en de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Technicolor Customs is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Technicolor Customs. (Kvk: 78503388)

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Technicolor Customs te mogen claimen of te veronderstellen.

Technicolor Customs streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Technicolor Customs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op www.TechnicolorCustoms.nl/Algemene-Voorwaarden.

Algemene voorwaarden Technicolor Customs (KvK 78503388). 

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Technicolor Customs , hierna te noemen: “Technicolor”, en de Opdrachtgever waarop Technicolor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Een overeenkomst komt tot stand indien de Opdrachtgever de door Technicolor verstrekte offerte heeft aanvaard.
 3. Indien tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 2. De in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld.
 3. De vermelde werkzaamheden vernoemd in de offertes, worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, afbeeldingen en bepalingen die zijn verstrekt door Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Technicolor niet aan zijn offerte worden gehouden.
 5. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Technicolor daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan overeenkomstig de offerte tot stand met uitzondering van de afwijkingen van het aanbod.
 6. Tenzij anders is vermeld is de geldigheidsduur van de offertes 1 maand.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Technicolor heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan dienen de partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst over te gaan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Hierdoor kan het overeengekomen bedrag volgens de overeenkomst worden verhoogd of verlaagd. Door de wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering (indien overeengekomen) worden gewijzigd.
  De Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs- en termijnafspraak van uitvoering.
 3. Indien en voor zover Technicolor tijdens het uitvoeren van de overeenkomst geconfronteerd wordt met voor Technicolor onvoorzienbare kostenverhogende factoren, is Technicolor na waarschuwing dan wel in onderling overleg met Opdrachtgever gerechtigd de kostenverhogende factoren door de berekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever dient, tenzij anders is overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat Technicolor op de overeengekomen datum van werkzaamheden, vrije beschikking heeft over het te bewerken product. 
 2. De Opdrachtgever dient, tenzij anders is overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat het te bewerken product schoon, opgeruimd en werkbaar is op de datum van de werkzaamheden. Als Technicolor extra werk heeft aan het prepareren/schoonmaken zal dit in rekening gebracht worden.

Artikel 5 Annulering, Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient uiterlijk te geschieden op de dag van levering tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Bij herstel/renovatie/wrap/spuitwerk vraagt Technicolor een aanbetaling van 30%.
  Het voldoen van deze aanbetaling is ook direct de bevestiging van Opdrachtgever op de overeenkomst.
 3. Op teruggave van de aanbetaling kan na verstrijk van de annuleringstermijn geen aanspraak meer gemaakt worden.
 4. Annulering dient ten minste 2 weken voor aanvang werkzaamheden schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Technicolor. Hierna is de overeenkomst bindend. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang werkzaamheden dient Opdrachtgever het volledige factuurbedrag te voldoen.
 5. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Technicolor gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits Technicolor Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf datum verstrijken van de betalingstermijn tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 7. Indien Opdrachtgever in verzuim blijft in de nakoming van zijn verplichting tot betalen van de factuur, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur voor rekening van Opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever wordt voor de verschuldigde incassokosten verwezen naar de wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop Technicolor geen invloed kan uitoefenen, of waardoor Technicolor niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Technicolor kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten voor de periode dat de overmacht zich voordoet.
 3. Indien Technicolor een gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels is nagekomen bij het intreden van de overmacht, is Technicolor gerechtigd de reeds nagekomen verplichting apart te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Bij het voordoen van overmacht (zoals bedoeld in lid 1) zal Technicolor niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of indirect gevolg van de overmacht.

Artikel 7 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Technicolor te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zijn bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie zal minimaal geldig zijn voor de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn. Indien de door Technicolor verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Technicolor draagt er zorg voor dat door derden verstrekte garanties in overeenstemming zijn met hetgeen gebruikelijk is in de branche. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 3. Alle vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig, of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder toestemming van Technicolor, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze op een anders dan voorgeschreven manier gebruikt worden. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van bijzondere omstandigheden waar Technicolor geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen oa vandalisme, weeromstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval , hagel, of temperaturen), etc.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/ of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 6 weken na ontdekking schriftelijk aan Technicolor te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Technicolor in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Technicolor in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de in lid 4 genoemde tijdsbepaling, komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Technicolor de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Technicolor te retourneren en de eigendom daarover aan Technicolor te verschaffen, tenzij Technicolor anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voorrijkosten, etc. aan de zijde van Technicolor daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. De door Technicolor aangeboden “Tevredenheidsgarantie” is een subjectieve garantie. Opdrachtgever mag zich hierop beroepen naar redelijkheid en billijkheid, maar kan geen buitenproportionele verwachtingen hebben van het geleverde werk.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Indien Technicolor aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Technicolor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Technicolor is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Technicolor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door een verwaarloosde staat of onjuiste behandeling van het te bewerken product.
 4. Technicolor is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Technicolor aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Technicolor toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade   als bedoeld in deze algemeen voorwaarden.
 5. Indien Technicolor aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Technicolor beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van Technicolor is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. De in dit geval opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan Technicolor.
 8. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn (2 weken na oplevering) is Technicolor niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de Technicolor een gebrek bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Technicolor van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid voertuigen

 1. Technicolor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook (motorisch of cosmetisch), ontstaan tijdens het vervoeren, rijden of verplaatsen van voertuig Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat voertuig ten alle tijde verzekerd en gekeurd is volgens de Nederlandse wetgeving.
 3. Eventuele verkeersboetes die voortvloeien om enige reden anders dan opzettelijke schuld van Technicolor vallen voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Eventuele verkeersboetes die voortvloeien uit opzettelijke schuld Technicolor dienen binnen 14 dagen schritelijk gereclameerd te worden aan Technicolor. Technicolor is dan verplicht binnen de gestelde termijn zorg te dragen voor de betaling hiervan.
  Technicolor is niet aansprakelijk voor andere kosten die hier uit voortvloeien.
 5. Na het verstrijken van deze termijn (14 dagen) is Technicolor niet meer aansprakelijk.
 6. Opdrachtgever blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar voertuig, ook in geval van diefstal. Technicolor is verplicht telkens een uiterste inspanning te leveren om het voertuig, voor zover mogelijk, veilig te stallen. Dit gebeurt ten minste op een afgesloten terrein of binnen in de werkplaats voorzien van alarm, meerdere camera’s en degelijk hang en sluitwerk. Opdrachtgever is hiermee bekend en begrijpt hiervan het volledige eigen risico.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem contact met ons op
en we gaan aan de slag!